REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HOS-K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Sprzedający – HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700854, NIP 5272824982 oraz REGON 368582103

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025 t.j. ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.hosandme.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.hosandme.plza pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, NIP: 5213843481 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

RODO – Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hosandme.pl zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którego administratorem jest HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700854, NIP 5272824982 oraz REGON 368582103

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady postępowania reklamacyjnego i skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hosandme.pl

2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.5. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie (1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, (3) osoba prawna lub (4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu przez Klienta oferty kupna produktu na warunkach określonych w jego opisie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.5. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Sprzedający wystawia faktury VAT i dostarcza je w postaci elektronicznej lub papierowej.

3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji dostawy w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.

3.7. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili potwierdzenia przez Sprzedającego faktu zawarcia umowy, chyba że umowa została zawarta za pobraniem.

3.8. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej sklepu, przy opisie danego Towaru. Pomimo braku informacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający po złożeniu przez Klienta zamówienia, może poinformować go o braku dostępności wybranego Towaru.

3.9. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Jest możliwyodbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie internetowym zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności.

3.10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar: (a) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze Towaru, (b) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy (c) płatność kartą płatniczą lub e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem PayU.pl. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, nr rachunku bankowego Santander Bank Polska :

  • 37 1090 2590 0000 0001 3533 9066 – dla przelewów w walucie PLN
  • 30 1090 2590 0000 0001 3533 9095 – dla przelewów w walucie EUR

W przypadku przelewu zagranicznego należy dodać przed numerem konta „PL”. Kod BIC/SWIFT Banku: WBKPPLPP

3.11. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką lub kartą przy odbiorze Towaru (lub w przypadku odbioru osobistego po zaznaczeniu opcji płatności przy odbiorze), należność za Towar pobierana jest przy dostawie Towaru;

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedający uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

c. w przypadku płatności poprzez serwis PAYU kartą płatniczą lub e-przelewem, rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl, a należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedający  uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

3.12. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

3.13. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem +48 798 549 549 lub mailowo artur@hosandme.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sprzedający może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia.

4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów ograniczona jest do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Towary zakupione w Sklepie internetowym są wysyłane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru. Płatność przy odbiorze możliwa jest jedynie na ternie Polski.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przy pomocy firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru. Koszt dostawy zostanie określony w trakcie procesu składania Zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4.3. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest pod adresem ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa. W przypadku odbioru osobistego, istnieje możliwość dokonania płatności na miejscu w momencie odbioru gotówka lub kartą płatniczą.

5. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje.

5.1. Sprzedający odpowiada za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedającego w stosunku do Konsumentów i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (których traktuje się tak jak Konsumentów). Sprzedający w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów. Sprzedający realizuje ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi wobec konsumentów. W celu dokonania reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formy pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, lub za pośrednictwem adresu e-mail artur@hosandme.pl

5.3. Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej sprzedanego produktu, o ile Sprzedający niezwłocznie nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie dokona naprawy rzeczy.

5.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedającego, z dopiskiem “Reklamacja” oraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania produktu wraz z uzasadnieniem wskazującym podstawę realizowania uprawnień wynikających z rękojmi.

5.5. Konsument i nabywający Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (których traktuje się tak jak Konsumentów) może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

5.6. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa lub w formie elektronicznej i przesłane na adres artur@hosandme.pl. Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej przykładowy formularz odstąpienia od umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Jest on również dostępny do pobrania w wersji .pdf na naszej stronie internetowej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

________________________________

HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Data:

Numer Zamówienia/Faktury VAT:

Nazwa zwracanego towaru:

Numer kontaktowy:

Numer rachunku bankowego do zwrotu:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

________________________________

5.7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Kllient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający zastrzega, iż zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w przypadku odstąpienia od umowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sporządzenia protokołu z oględzin.

6. Rozwiązywanie sporów konsumenckich

6.1. Sprzedający wskazuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR.

6.2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa i adresem internetowym http://www.wiih.org.pl.

6.3. Sprzedający nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823 ze zm.).

6.4. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd według siedziby Sprzedającego (nie dotyczy konsumentów), a zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Sprzedający zastrzega prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przyszłości z jednoczesnym ogłoszeniem ich w sposób ogólnodostępny i czytelny dla Klientów Sklepu. Zmiany będą obowiązywać od chwili publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej. Państwo oraz każda umowa sprzedaży zawarta między Nami będzie podlegać postanowieniom Regulaminu w wersji aktualnej na dzień zamówienia Produktów ze Stron internetowych

7.3. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez HOS-K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wilcza 3/40B, 00-538 Warszawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

7.4. Regulamin wchodzi w życie w dn. 31.03.2021